Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geboden, alle dingen zijn nemens te zijn te willen nu gereed. En andere nog zaligen, want al wat God sterker: Gij allen hebt een voorwerpelijk schenkt in het onwraakbaar regt op dezel- evangelie, is Hij dat niet ve, uit kracht van godde- voornemens te geven? of kan lijke schenking? er dan een schenken zijn

zonder wil om te geven?

Wat eerlijk gemoed zal dit tegenspreken ? zoodat ik op mijne gronden op de vraag neen kan antwoorden; maar deze heer niet, op zijne gronden; maar wat laat hij nu volgen? dit: hij laaide zaligheid in Christus als noodzakelijk en begeerlijk voorstelfen, hij laat verkondigen, dat een weg van zaligheid mogelijk, ja dadelijk uitgevonden en daargesteld is, hij laat de menschen aankondigen, dal er zulk een onafscheidelijk verband ligt tusschen (let er op, mijn lezer! hier is het geloovig komen, maar wie heeft bier iets tegen? en anders is het kom maar, zoo ongeloovig als gij zijt, tot natuurlijke menschen) het geloovig komen tot Christus en het zalig worden; dat niemand die komt zal uitgeworpen worden; Bij geejt den mensch van zijne zijde vrijheid te mogen komen, ja beveelt den mensch van deze bekendmaking tot zijn voordeel gebruik te maken. (*) Dan vraagt zijn Eerw.: wat is er in dit alles dat strijdt legen Gods verborgenen wil? Ik antwoord, volstrekt niets, sprak en schreef men zoo altijd, wie, die het verband onzer waarheden verstaat, zoude zich niet verblijden, en er amen op zeggen? ja, ik vraag, waarom nog niet sterker gesproken? zoude een leeraar, als een afgezant des hemels, het volgende niet mogen zeggen? Zondaars! die mij nu, hooren, gij allen, Gods woord is aan u allen, bekeert u, en gelooft het evangelie, en, zoo gij dit bevel van' uwen wettigen Opperheer ongehoorzaam zijt, gij zult als ongehoorzamen regtvaardig zijnen toorn voor eeuwig ondervinden; heb

(*) -Waarom verbergt men nog den grond van dit bevel? wie kan het gissen of bepalen, wat men door dit bevel te verstaan hebbe.

Sluiten