Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denden wil Gods worden allen, die onder deszelfs verkondiging leven, verpligt, zich te bekeeren, en, wat is da» anders dan geroepen, om de slechtigheden van den ouden weg der zonden, die paden, welke de helle vasthouden, te verlaten, en tot den weg des levens over te komen, om, door het geloof, als arme en verloren zondaars in zich zeiven, bij den Goddelijken Verlosser alleen hunne zaligheid te zoeken, met de onwankelbare beloften, dat elk en * een ieder, zelfs de grootste en afschuwelijks(e zondaren, die dezen weg inslaat, zal behouden worden; want van deze waarheid getuigen alle de schriften, dat een iegelijk, die in den naam van den Heere Jezus gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal; en dit is ook het gevoelen geweest van de dordsche vaderen, in het 2<Ie hoofdstuk der leerartikel 5, «voorts is de belofte des evansgeliums, dat een iegelijk, die in den gekruisten Chris3>tus gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven nhebbe, welke beloften allen volken, tot welken God szijn evangelie, naar zijn welbehagen zendt, zonder on»derscheid moet verkondigd worden, met bevel tot be»keéring en geloof." Vergelijk vrij onze denkwijze hiermede, en gij zult dezelve, zoo niet woordelijk, ten minsten zakelijk dezelfde vinden. In het 3de hoofdstuk art. 8 zeggen zij: »zoo vele als er door het evangelie gesroepen worden, die worden ernstig geroepen." Maar de vraag is, wat verstaan zij hier door het evangelie? alleen dat gedeelte van dat woord, het.welk in beloften bestaat? waar zeggen zij dal? neen zeker niet! maar het gansche woord van God: en wie zoude toch een oogenblik kunnen twijfelen, of God het wel meent, en of het gehoorzamen van zijne redelijke schepselen Hem aangenaam is, als hij zulks eischt? daar ons zulks overvloedig gebleken is uit de beloften van rust der zielen, en het eeuwige leven. En dat de dordsche vaderen de verwerving der zaligheid niet uitgestrekter gesteld hebben, dan de toepassing, blijkt uitliet tweede hoofdstuk art. 8, »want dit is geweest de gansche vrije raad, de genadige »\vil en het voornemen Gods des Vaders, dat de leven-

Sluiten