Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heiligen geest, alle geestelijke en eeuwige zegeningen voor alle Jehova's keurlingen hervoort vloeijen. Ik kan zeer wel verdragen, dat de loochenaars van deze goddelijke waarheid met al hunne vermogens er zich tegen verzetten, met die wapenen die zij gewoon zijn te gebruiken, en door de onzen duizendmaal stomp gemaakt zijn; maar wie is er, die voor den oneindigen Ontfermer met zijn hart erkent, en er zijne grootste zaligheid in stelt, zulks te kunnen doen door'genade, dat de eeuwige liefde de eerste bron is van trekkende genade in den tijd; dien het niet aan het hart gaat, als hij ondervindt, dat deze zoo naakt geopenbaarde waarheid met zoo veel achterhoudenheid behandeld wordt, zelfs dan, wanneer het stuk, dat behandeld wordt, zulks vereischt; zoodat een opmerkend lidmaat moet raden of twijfelen, of hij in zijn kerkgenootschap of buiten hetzelve het evangelie hoort prediken? En dit zijn ook al de gevolgen van zulk een zoogenaamd volstrekt aanbod der genade, door Christus verworven. ( ) In een voor 9 of 10 jaren opgesteld stukje had ik ook voor mijn taak genomen te beproeven, Welke de kracht van hetbewijs was uit die teksten, die door de gezindheden buiten onze kerk voor de algemeene voldoening worden aangevoerd, als Jez. 45: 22. Matth. 23: 37. Joh. 6: 32. 2 Corinth. 5: 20. Openb. 22: 17. en die juist dezelfde zijn, welke door de onzen voor die aanbieding worden bïjgebragt; maar door eenen anderen, dien ik nooit gekend nöch gesproken heb, is dit mij uit de hand genomen*, doch uitgevvikkelder, dan ik zoude gedaan hebben, maar zakelijk uit dezelfde gronden, (en wij houden die teksten voor ontzenuwd tot het tegendeel zal aangetoond worden) alleen eenen tekst uitgenomen, waarin wij zouden verschillen; doch dit geeft geen zakelijk onderscheid, want

f»1 lk wil die echter niet zoo algemeen hebhen opgevat, als of allen, die zich voor die zoo volstrekte algemeene aanbieding verklaren zoo met het leerstuk der voorverordinering zouden handelen : dat zij» verre > van het teeendeel zijd wij overtuigd, maar daar zijn sommigen, wier oogmerken mogelijk alleen hun zelve/onder de mensehen, maar den «Iwetento toch ook bekend zijn, en zoo die eenig verraad van deze waarheid bedoelen. SfezVl de koning van Sion wel weten le verijdelen in hnnne oogmerken.

Sluiten