Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eene bijzondere opvatting van eenen tekst hangt geene regtzinnigheid of onregt/.innigheid af, als dezelve maar niet inloopt tegen andere waarheden, door ons aangenomen. Evenwel is er nog een of twee, daar ik mij bij bepalen moet, omdat daar veel gevvigts aan gehangen wordt, en zij door dien schrijver niet behandeld zijn.

Voor dat ik hier nog afstap, zal ik deze opmerking, als ter zake dienende, er nog bij voegen. Zeker lidmaat,-niet gewoon amen te zeggen op alles, wat hij leest of hoort, merkte eens aan, dat er redenen van verwondering waren, dat men in onze godgeleerde zamenstelsels geen opzettelijk onderzoek vindt over het aanmerkelijk onderscheid, in de uitvoering der drie ambten van den Goddelijken Verlosser; want, als koning is zijne heerschappij of volstrekt over alles of meer bepaald over zijne kerk, en hier wederom, of uitgebreider over alle derzelver uitwendige belijders, doende zelf vele grooten der aaide, zich geveinsdelijk aan hem onderwerpen, en allerbijzonderst over zijn Sion, den berg van Gods heiligheid, I's. 2. Als profeet wederom, of meerder uitgebreid , aan allen, die onder het evangelie leven, of meer bepaald aan zijne gegevenen, dewelke hij niet leert als schriftgeleerde, maar als magt hebbende; maar als hoogepriester, (en dit moet wel opgemerkt worden) is alles alleen bepaald voor de uitverkorenen, en zijne verzoeneude offerhande, en onafslaanbare voorbede, en eeuwigbeklijvende zegen; hier is niets algemeens te vinden; want, alwaar van de uitvoering dezes amhts in den bijbel gesproken wordt, is het altijd bepaald in uitdrukkingen, als van zijn volk, schapen, kudde, gegevene, ziet Joh. 10, Matth. 1: 20, Matth. 20, Joh. 17, Joh. 15, lees en herlees deze plaatsen, en gij zult overreed worden, dat de offerende, biddende en zegenende hoogepriester in dit werk alleen voor de zijnen is werkzaam geweest, en nog is in den hemel. En, is het priesterwerk van Christus alleen |de eenige grond van bevrediging en wederaanneming bij den eeuwigen regter, voor den vloekschuldigen zondaar; gcvolgelijk is deze bevrediging en wederaanneming voor allen, aan de zijde

Sluiten