Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^eas 14. want het 4.Ae vers is velen als in den mond bestorven, komt, want alle dingen zijn gereed, te weten alles, wat zij alleen, die deze stem met ligchamelijke ooren hooren, tot hunne zaligheid noodig hebben, is voorhanden, en door Christus verworven. Voor eerst merk ik aan, dat het zeer onvoorzigtig is, waarheden met gelijkenissen te bevestigen, welker regte bedoeling nog niet voldongen bewezen is. Ten tweeden, laat ons beproeven wat er van de gelijkenis te houden zij. Dat men door het koningrijk der hemelen de Gods kerk onder de dagen der betere huishouding te verstaan hebbe, wordt van allen, zoo veel mij bekend is, toegestaan, Deze wordt nu vergeleken bij eene bruiloft, en tot dezelve worden gasten uit des konings naam genoodigd of geroepen, die reeds genoodigd waren, van vers 3 , 4 en 5. maar wie zijn het die geroepen worden? dit zijn reeds genoodigden:' deze zijn zonder twijfel de joden, deze waren reeds genoodigd door de heerlijke afteekeningen van Mesias, door Mozes en de profeten, en de heilige schriften van zijnen persoon en luisterrijk koningrijk hun gegeven, hetwelk hij stond in zijne dagen opterigten, onder Israël en vele heidenen. zoo als dit, indien het mijn oogmerk was, uit vele plaatsen konde bewezen worden. Maar ten 2de, zij waren ook genoodigd door Messias wegbereider Johannes den dooper. Deze bad hun ook toegeroepen: bekeert w, want het koningrijk der hemelen is nabij gekomen; ja met den vinger op des konings zoon gewezen zeggende: ziet het Lam Gods; en aan hun gepredikt, dat hij wel met water doopte, maar dat hij kwam, wiens schoenriem hij niet waardig was te ontbinden, die met den heiligen geest en met vuur zoude doopen. Ten 3dt" waren zij genoodigd door den zoon des konings zeiven, in zijne prediking onder hen. Eindelijk door de onmiddelijke afgezanten, de apostelen; maar, hoe hebben zij zich gedragen? alle deze noodigingen hebben zij niet alleen, op de allervrijwilligste wijze, verworpen, maar zelfs des konings dienstknechten , zoo den zoon, als die hem voorgegaan en gevolgd rijn» gegrepen, en gedood, vers 6, maar wat zoude

Sluiten