Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanzaten, uit die aanzittende gasten voor zich eene bruid kiezen ? dit is ook redeloos , ten eenemaal zonder voorbeeld , en zelfs bespottelijk ! neen , de bruid zijn die welke | met des konings zoon in ondertrouw staan, de heilige geest noemt haar in den 45 psalm dochten van koningen, de koninginne, des konings dochter, de gemeente van Christus, zijn ligchaam, zijne kudde, Hand. 20 vr, 28, Joh. 10.

Ten 3den. Wie zijn de dienstknechten anders, dan de bedienaars van het evangelie der vervulling, welke in last hebben; en, om zulken, die nog van het licht des evangelies verstoken zijn, waar zij die ook mogen vinden, dit te verkondigen, en te roepen tot de kennis en de dienst van Sions koning, om met verlating der afgoden, die zij gediend hebben, de geopenbaarde waarheden, die eene onmiddelijke betrekking op de eeuwige belangen van het gevallen menschdom hebben, door geloofs gehoorzaamheid te omhelzen, tot hunne behoudenis; en, om zulken, die onder de roeping leven, op het ernstigste aan te wijzen, dat het deelgenootschap aan de uitwendige voorregten geenzins toereikende is, om zalig te worden? doch hiervan op zijne plaats nog iets nader.

Ten 4t,en de bruiloft zelve; deze wordt omschreven en genoemd in het 4de vers, alles wat er tot eenen grooten maaltijd behoort, en het slot is, alle dingen zijn gereed. Zij, in wier gevoelen wij om redenen, die gegeven zijn, niet instemmen, verstaan door alle dingen, die hier genoemd worden, de zaligheden door Christus verworven, en dat die allen bij God gereed zijn om te geven. Indien dit zoo is, (men moge het door allerlei redenen zoeken te verdonkeren, of te bewimpelen) hidjen_ïOor I allen die onder het evangelie leven de zaligheid bij God j volstrekt voorhanden is, of gereed, dan is die door Christus voor allen verworven; anders kan die er niet | zijn. En dus strekt de verwerving zich verder uit dan ' de toepassing. Dit niet te willen zien, is willens zijne oogen voor het licht te sluiten, en, of dit bij onze kerkgemeenschap te huis behoort, laat ik hen bewijzen die het

Sluiten