Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steil en, en, zoo lang dit niet geschiedt, blijf ik het ontkennen; want het komt mij voor, iets te zijn, hetwelk regtstreeks inloopt tegen eene borgvoldoening (*) voor zekere- personen, en tegen het einde en oogmerk des Drieëenigen Gods, in die goddelijke borgbetaling.

Dan valt van zelfs de vraag, wat dan door alle dingen, die gezegd worden bij den gastheer gereed of bereid te wezen, te verstaan zij; wij verstaan er niets anders door, dan hetgeen des konings dienaars in last hebben om te prediken, dat alles namelijk wat volgens het eeuwig bestek in de volheid des tijds, bij de komst van des konings zoon in de wereld, ter herstelling van de zedelijke orde in Gods koninkrijk moest daargesteld worden, om de eerste einden van de werken Gods in de genade te bereiken, namelijk de zaligheid der uitverkorenen; alle deze dingen moesten nu, onder de betere hutshouding des nieuwen testantents, gepredikt worden als vervuld, zoodat er niets meer toegedaan zal worden, nadat des konings zoon aan zijns vaders regterhand verheerlijkt zijn, en de h. geest de laatste hand zoude gelegd» hebben aan de voltooijing der goddelijke openbaring: nu waren alle schaduwen en omzwachtelingen van het evangelie der beloftenis weggenomen, en de schriften vervuld; zoodat de kerk, na do verzegeling van de schrift door den heiligen geest, niets meer als een-zegel van-geloof en

(*) Eene • borg betaling onderstelt zonder Tegenspraak eene volkomen e kennis aan, en eene gunstige betrekking op den genen, voor den welken men als borg instaat : dit leert de borg der uitverkorenen duidelijk, als bij zegt Matth. 7 : 22 ik hebbe u nooit gekend, dat is in liefde voorde mijnen, voor welke ik als . borg betaald hebbe , want als God k onde de groote regter niet zeggen, ik heb u nooit gekend : en zoude het niet bespottelijk, wezen onder de mensehen te willen stellen, dat iemand voor eenen onbekenden borg-zoude, kunnen of willen worden? hoe veel temeer Gods zoon: zoude die zich als een plaatsbekleedende verbonden hebben , om een borg gehoorzaamheid te volbrengen, door zijn Goddelijk bloed te storten, zyn eigen leven afteleggen, NB.. Als een rantzoen om de geschondene geregtigheid. te bevredigen, en dit alles voor onzekere en onbekende personen in den gemelden zin ? Dit wordt door de reden zelfs tegengesproken, en Is bespotting waardig ! neen, het zijn dan zekere bepaalde personen,; door verscheidene namen duidelijk van anderen onderscheiden, en als zoodanig in den bijbel gekenschetst.

Sluiten