Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wandel zoude te wachten hebben; kuit om, de geheele omslag der bediening van de leer en hondzegelen was gereed, en voor altoos onveranderlijk ingesteld, en hier aan zouden zeer velen deel hebben, en om gewigtige redenen daartoe geroepen worden.

Deze zijn ten bden de. gasten, welke door den mond der waarheid zeiven in twee soorten onderscheiden worden, van goeden en kwaden. Het zal, denk ik, niet noodig wezen, aan te wijzen, dat de eerste zulks niet van zich zeiven zijn, of als zoodanig in de wereld komen, maar dat zij door hart veranderende genade des heiligen geest tot goeden gemaakt zijn, en om die reden wel eens bij goede boomen of planten, die door den hemelsehen Vader geplant zijn, vergeleken worden, Joh. II, dus bekeerde en herschapen gasten; dan, deze waren het niet alleen, maar ook kwaden, verstaat er door geestelijk doode, blinde, zorgelooze, natuurlijke menschen, die nog dezelfde zijn, zoo als zij, natuurlijk geboren, in deze wereld komen; welker hart, zin en wil nergens minder lust toe heeft, dan om hunne ledige uren te besteden in de dienst van dezen koning, wien zij zich wel geveinsdelijk onderwerpen, daar zij de opregte ,aanklevers van dezen Heiland haten, en het nergens minder dan in die gezelschappen kunnen houden, daar de Heere Jezus het begin, midden en einde van het gesprek is; die het voor een allerlastigst tijdverdrijf zouden houden, wanneer zij eens eenen geheelen dag in het gezelschap van den Heere Jezus, die beloofd heeft, waar zelfs maar twéé of drie in zijnen naam vergaderd zijn, in het midden te wezen, moesten' doorbrengen; zij zouden buiten kijf zeggen: welk eene vermoeidheid! en, wel verre van met den troonvorst van Israël in te stemmen, als hij zegt: een dag in uwe voorhoven is mij beter dan duizend elders, (ja hij wilde den rijkszetel van Israël liever verlaten, en een dorpelwachter zijn aan het huis zijns Gods; dan lange te wonen in de tenten der goddeloozen,) zouden zij het liever omkeeren en zeggen: een dag elders is beter dan duizend in uwe voorhoven. Wat zegt mijn en uw hart

Sluiten