Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den wij deze waarheid, dat de voornaamste bemoeienissen; die'zich de vijanden onzer eeuwige behoudenis geven, deze zijn: dat zij ons, zoo lang mogelijk is, zoeken dtets te maken, dat wij zulke diepellendige zondaren niet zijn, als de heilige geest in het woord van ons getuigt, opdat wij daardoor geene volstrekte noodzakelijkheiil voor ons zeiven in de geregtigheid van Christus zouden zien; want: zij. kunnen in nadruk het zego-en van den Heiland Matth. 9: 12, die gezond zijn enz^of zoude de duivel, door .zoo vele eeuwen, niet geleerd hebben dat nimmer een gewillige dienaar van hem, zoo als wij allen van natuur zijn, zijne dienst verliet, dan uit eene levendige overreding, dat aan het einde van dezelve eene eeuwige rampzaligheid, als de bezoldiging der zonde, is vastgemaakt? voorzeker ja! anderzins zoude hij zoo vele pogingen niet aanwenden, om ons, indien het mogelijk ware, xn zijne strikken gevangen te houden naar zijnen wil; want het is onmogelijk voor eenen zondaar, te zoeken of te hegeeren hetgeen hij haat. Zoo dat het eerste, dat onze eeuwige belangen van ons eischen, is, onophoude ijk te smeeken , het raogte Gode behagen, ons te leeren ■ gelooven , wie en wat wij zijn van natuur, en wat wij worden moeten door genade om salig te worden; wtfnt zonder eene bevindelijke kennis hier van zullen wij zorgeloos blijven in onze wezenlijke belangen voor de eeuwigheid Zegt iemand, ja, als ik niet uitverkoren ben, dan is alles te vergeefs; zoo iemand dit mogte zegffén om daardoor de sehuld van zijn verloren gaan op den Heere le leggen: die vrage nu op dit oogenblik zich in Gods tegenwoordigheid, of hij ook door eenig van buiten aankomend geweld of dwang genoodzaakt wordt van de dienst van God af te blijven, en in dien Weg, daaruw geweien u van zegt dat gij sterven- moet, evenwel tó, blijven voortgaan, tegen de waarschuwing des gewei ons aan, dan of gij niet op de aliervrij willigste wijze, mei verl • maak en genoegen, n^di-en weg-blijft voortwandelen Wit < zegt hier uw kart voor heinf- die hef kent beter d.fir ,Wj . zelf? ja of neen? zoodat niet het leerstuk der VërLiUj^ ,

Sluiten