Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ning, en krachtdadige roeping niet overgebragt zijn, of nog onfeilbaar zullen worden, zullen verloren gaan, (ofschoon zij door de bedienaren van het genadeverbond worden voorgedragen en aangedrongen.) Maar hier voorzie ik, dat zij in het bijzonder, dewelke zoo sterk voor een algemeen onvoorwaardelijk aanbod der zaligheid pleiten dit niet zullen instemmen, terwijl de sterkste voorstanstanders ongevoelig zelfs nu en dan tot'het voorwaardelijke vervallen, en dan eens de verpligting tot bekeering en geloof afleiden uit Gods gebiedenden wil, gegrond op de altoos standhoudende betrekking tusschen den hoogen God, en het altoos en natuurlijk en zedelijk afhankelijk schepsel; dan eens wederom uit de uitgebreidheid van de oneindige waardij van Jezus verdiensten op zichzelven aangemerkt, zoo als dit, indien het mijn doel was bij de stukken konde getoond worden, deze zullen mogelijk mijne leiding van gedachten voor eene nieuwe invoering van het werkverbond houden; maar laat ons deze eene behandeling van den grootsten bedienaar, ja, wat zeg ik? van het hoofd des genadeverbonds, met eenên der allerdeugdzaamsten van zijne broederen naar den vleesche gehouden, wat van nabij beschouwen; en dan zal blijken dat dit hezwaar, niet tegen mij, maar tegen den goddelijl ken leeraar wordt ingebragt, (dan zoo zondig stof dit durft bestaan zal het zwaar zijn te verantwoorden,) ik meen die zeer opmerkelijke onderhandeling tusschen dien braven oversten der pharizeen, en den Goddelijken Heiland, terwijl ik mij, zoo kort mij mogelijk is, zal uitdrukken, 'flier komt dan in aanmerking de persoon: deze was een pharizeen, een van de godsdienstigste secte der joden, maar tevens ook de grootste vijanden van den Heiland, die ook mede-werktuigen geweest zijn van dat bevel, bij 'hetwelk vastgesteld werd. dat, allen, wie belijden zouden dat Je zus een profeet was, uit de synagoge geworpen zoude worden; deze gevolgen heeft onze overste er voor over hij komt tot Jezus, niet bij nacht, gelijk Nicodemus, maar m het openbaar voor de menschen, en bewees eenen diepen eerbied, hij Yiel voor Jezus op de knieën ootmoedig neder

S

Sluiten