Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weet gij dan niet, dat zij allen afgeweken zijn en zondaars geworden, wat noemt gij mij dan goed? op uwe onderstelling zoo is er niemand goed dan één; en zoo geeft de Heiland hem al ingewikkeld te kennen, dat hij zulke goede gedachten ook van zichzelven niet moest vormen, als hij gewoon was, namelijk de wet volmaakt onderhouden te hebben. Hierop laat nu de Heiland zijn antwoord volgen, doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Voorwaar een zeldzaam antwoord van den grooten prediker des evangelies, op wiens lippen genade was uitgestort, die eene tong der geleerden had, om met den moeden een woord ter regtertijd te spreken, die gekomen was om te zoeken de verlorene schapen van het huis Israëls. Dan hier is niets van dien aard te vinden; in plaats van tot dezen ernstigen vrager te zeggen, wendt u maar tot mij, wanf ik ben de weg, de waarheiden het leven, ik ben het die gekomen is om u te verlossen, en hem dus het evangelie te verkondigen, zoo verbergt de Heiland voor hem het evangelie, en predikt hem de wet, zeggende, wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden, te weten van de zedelijke wet, zoo als dit klaar blijkt; dat is, doe dit en gij zult leven: zoodat de Heiland het evangelie zorgvuldig voor hem verbergt. Maar strookt nu deze handelwijze van den Verlosser met eene volstrekte algemeene aanbieding aan allen, die het evangelie hooren, van de zaligheid door hem te verwerven? eischt de Heiland hier geen opeengestapelde pligten? Eerst onderhouding der geboden van de zede-wet; ten tweeden het verkoopen van zijne goederen, en alles aan den armen te geven, en dan hem te volgen; en dan zoude hij eenen schat in den hemel hebben. Ik bid u, lezer! denk en herdenk; is hier eene schaduw van dat onvoorwaardelijk algemeen aanbod van zaligheid? voorzeker neen, maar wel eene zeer ingewikkelde voorwaardelijke belofte, zoo op de volmaakte onderhouding der wet, als op het verkoopen van zijn goed, en het volgen van Christus. Maar was de vraag niet, wilt gij in het leven ingaan? doe dit en gij zult leven, was het antwoord. Dan, zoo sprak het eerste verbond, en dat is verbroken, en daardoor

5*

Sluiten