Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft de wet haar kracht verloren, om den mensch te regtvaardigen, en het leven toe te wijzen, Rom. 8. Het is zoo, maar dat neemt niet weg, dat alle menschen geboren onder dat verbroken verbond den eisch der oniosmakende zede-wet ten doel staan, als eischer en bedreiger, en, indien dit zoo niet is, beschuldig dan vrij den Heiland dat hij niet regt gehandeld heeft met dezen vrager, als hij hem de wet predikt en het evangelie verbergt; maar de vrager houdt aan, en zegt, dit heb ik gedaan van mijner jeugd af, wat ontbreekt mij? dan de alwetende Jezus wist hem wel te antwoorden; hij zegt, gaat henen en verkoopt enz.; maar, dit hoorende, gaat hij bedroefd heen, en verlaat dezen meester, omdat zijn eisch met de belangen van dezen vrager niet strookte. Dan, hier doet zich eene gewigtige vraag op, waarom behandelt Jezus dezen jongeling zoo, dat hij het evangelie voor hem verbergt* want hier is niets van dat vriendelijke en zondaarslievende te vinden, dat er anders in des Heilands handelwijze doorstraalde; om maar een en ander voorbeeld te noemen, Matth. 8: 5 tot 13, Matth. 9: 4 tot 7. Zie zijne allervriendelijkste handelwijze, vers 8, 9, 10, 11, vers 36, en hij de scharen ziende werd innerlijk met onjferming bewogen over haar, om dat zij vermoeid en verstrooid waren als schapen die qeenen herder hadden; denk het gedrag van den Zaligmaker in met de Cananeesche vrouw, Matth. 15' 22 tot 28 ingesloten, en die groote zondaresse, Luc 7, een mensch van een allerslechtst karakter wordt allervriendelijkst van den Heiland behandeld, ja zelfs verdedigd van vers 37 tot 50 ingesloten: eene zeer verschillende handelwijze met deze, welke hier voorkomen, die allen menschen waren van slechte zedelijke hoedanigheden, en met den pharizeër, dien wij beschouwd hebben als een allerdeugdzaamst mensch; aan genen predikt Gods zoon het evangelie niet alleen, maar maakt hen deelgenooten van deszelfs inhoud, de vergeving der zonden: aan dezen de wet, en laat hem bedroefd henen gaan. Van waar, vraagt men, dit aanmerkelijk verschil? is hier ook al eene gelijkheid in het volstrekte aanbod van genade

Sluiten