Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Jezus bevel; dit niet doende bleef de schuld de zijne, zoodat ik besluit, aan hoogmoedige trotsche op eigene geregtigheid zittende natuurlijke menschen moet de volmaakte eisch der zedelijke wet voorgesteld worden, als dienstbaar in de hand des H. Geestes, om er door overtuigd te worden van zonde, geregtigheid en oordeel, en dat uit de handelwijze van den Heiland blijkt, dat het zulk een algemeen aanbieden van zijn te verwerven heil niet geweest is; en dat het stouie vermetelheid is, te zeggen, ja eene volslagene onwaarheid, dat allen genadeloozen, en dat verder gaat, ongodislen, deïsten, den grofsten en bescheidensten zondaren, joden, heidenen, turken, euz., de genade in Christus volstrekt wordt aangeboden, ja geschonken; dus zij maar te komen hebben, zoo als zij zijn, en dan zullen zalig worden. Dan ik vraag, is er dan geen komen van menschen tot Christus, daar geen aannemen van hem tot zaligheid op volgt? zoo iemand de stoutheid had dit te ontkennen die schrappe dit behandelde en Joh. 6: 64, 65, 66, en soortgelijke uit den bijbel; of zoude de natuurlijke gesteldheid der menschen nii geschikter wezen voor den Heere Jezus, zoodat hij in dien tijd voor alle tot hem komende joden die genegenheid niet had, als nu voor allen, die onder het evangelie leven? Zoo iemand dit wilde stellen, die moest het bewijzen; maar, zal mogelijk iemand zeggen, op wat grond zal dan een zondaar tot Christus komen? Ik antwoorde, juist op dien grond, omdat hij als een zondaar geroepen wordt, want de zoon des menschen is niet gekomen om te roepen regtvaardigen, maar zondaars lot bekeering. Dan, men zal zeggen, dat zijn alle menschen; maar zijn de regtvaardigen, die Jezus niet noodig hebben, op zichzelven aangemerkt, dezulken? volstrekt neen! die zijn er onder de zonne niet, de beste der vromen zelfs zijn nog zondaars; dus regtvaardigen bij zichzelven, en is dit de grondgesteldheid niet van alle Adamskinderen? Wie anders zoude dit loochenen, dan een hoogmoedige blinde zelfs vei heffer? derhalyen, zondaars zijn die, welke het gelooven en zien, met schaamte en veroordeeling van

Sluiten