Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatst zijn, dien het in de gedachten kan komen dit te stellen? gevolgelijk ingebeelde gezonden, en regtvaardigen in hunne eigene oogen; en dit toont de Heiland klaar in het volgende 13 vers, en hun eigen gedrag bewees het zonneklaar, zij stelden niet alleen geen het allerminste belang in het gezelschap van den Goddelijken Heiland, maar zochten zijn doen bij alle gelegenheden te berispen, veracht en verdacht te maken, en daarom zochten zij oorzaken tegen hem, en, hadden zij hem al eerder kunnen uitroejjen, zij zouden het gedaan hebben; en daarom hadden deze ingebeelde gezonden 'den geestelijken heelmeester Israëls niet noodig, in hun eigen oordeel, maar wel die geestelijke zieken, tollenaars en zondaars, daarom vervoegde zich de Zaligmaker ook bij hen, om hunne geestelijke ziekten te genezen, zoodat, volgens deze uitspraak, die op den aard der zaken gegrond is, zulk een volstrekt aanbod nutteloos is en tegen Jezus eigen meening inloopt; en dat de Heiland meer gewoon is zoo te spreken, Wijkt uit Joh. 8: 39—41, het lezen alleen is genoeg om ons er van te overtuigen; lees maar het 41 vers, Jezus zeide tot hun, indien gij' blind waart enz., wil dat eene twijfeling aan hunne blindheid te kennen geven, als de Heiland zegt, indien? voorzeker neen .' maar alleen, dat zij het noch zagen noch geloofden , maar meenden dat zij zagen, en daarom bleven zij in hunne zonden, en waarom zoude ik meer bewijzen aanvoeren? Laat des Heilands doen zijn zeggen bevestigen, in de behandeling van den pharizeër, die wij beschouwd hebben; even daarom, omdat hij een ingebeelde gezonde was, wordt hij van Israëls heelmeester van de hand gewezen, zonder genezing zijner zielewonden. Ik verbeelde mij dan bewezen te hebben, hetgeen ik meende te moeten bewijzen uit Matlhens 9: 12, en zal het daarvoor houden, tot mij door een eerlijk gemoed met rede anders zal aangewezen worden (*): wan-

(*) Daar voor houde ik die met ijja naam zijn naasten zoekt van zijne misvatting te regt te brengen . maar wolken van getuigen, en diergelijke zijn geen wolken. Want die zijn zigtbaar voor elks oog aan deu hemel, maar deze schuilen in den duisteren afgrond : ten tweede wolken

Sluiten