Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekeerd worden, wil ik maar met opzigt lot twee teksten de proef nemen, doch zoo kort mogelijk is. Das is de 12" VRAAG,

Heeft dit stelsel ook geene gelegenheid gegeven tot wonderlijke tekstverklaringen, en tot afwijkingen njan andere hervormde grondwaarheden? ANTW. Dat dit niet ontkend kan worden is zeker, twee plaatsen zal ik maar alleen noemen. Eerst Joh. 3: 16, vers 14 leert de Zaligmaker, dat hij, als het tegenbeeld van de koperen slang, ook moest verhoogd worden, opdat zij allen, die in hem geloofden, zoo zeker van de dooden, als de Israëliten, door het zien op de koperen slang, genezen waren. Daarop laat nu de Zaligmaker volgen de eenige springbron, waaruit het voortvloeide, dat de zoon des menschen als zoodanig moest verhoogd worden; te weten, als eenen vloek aan het hout des kruises, opdat hij daardoor die vervloeking, die zoo wel op de uitverkorenen lag, als op al de verboren: gaanden, uit het geslacht van den verbondbrekenden Adam , zoude wegnemen, en eeuwige zegeningen, als de tweede Adam, voor zijne verbondsleden verwerven: de eenige springbron hiervan was alleen vrije liefde, en daarom roept er de Heiland ook over uit: alzoo liefheeft God de wereld gehad, te weten de Vader, dat hij zijnen eenig gehorenlzoon enz. Wat heteekent hier het woord wereld, tot welke die groote liefde Gods in de zoo dierbare gifte zijns zoons is openbaar geworden? naar die denkwijze, die een nieuw evangelie licht zal heeten, is het de wereld der menschen die onder het evangelie leven. Welk eene hooge geleerdheid, mag men billijk zeggen! dan wie was ooit zoo dom of blind, dat hij er of de wereld der afgevallen engelen, veel minder redelooze dieren door verstond? de vraag blijft nog dezelfde, maar welke wereld der menschen? het gansche geslacht van Adam? op deze vraag hebben de remonstranten, en te regt, uit hunne beginselen altijd ja geantwoord, maar de gereformeerden kunnen uit hunne beginselen niet anders dan neen antwoorden, verstaande

Sluiten