Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar God in den bijbel zegt Rom. 5 en Ps. 5: 7, want gij zijt geen God die enz., gij haat alle werkers der ongeregtigheid enz., de Heidelbergsche catechismus zondag 4 antwoord op de 10C vraag; en zijn dan deze gehate om de zonde, ook te gelijk de voorwerpen van liefde! eene theologie, die voorwaar een wonderspreuk is; dan, dit is onmogelijk; wij gelooven van harte, dat er vele verborgenheden voor den mensch ondoorgrondelijk geopenbaard zijn, maar volstrekte tegenstrijdigheden zijn onmogelijk. Oordeel nu vrij, waardste lezer! of ik hatelijke gevolgen trek, en, zoo gij door geene vooroordeelen verleid zijt, zult gij er mij, zoo ik hoop, vrij van kennen. Ik besluit derhalven, dat deze en soortgelijke teksten, dat stelsel geenzins begunstigen, maar sterk tegenspreken.

Laten wij nu nog zien, hoe gegrond het bewijs is, zoo menigwerf voorgedragen, voor dat voorwerpelijk schenken van Christus, in de prediking van het evangelie, zoo ongezouten door velen aangevoerd uit l Cor. 1: 30, om kort het verband maar in te zien; vers 26 rigt de apostel zijne reden regtstreeks tot de geloovigen, zijne geestelijke broeders, want gij ziet uwe roeping broeders dat gij enz., vers 27 maar het dwaze der wereld heeft God enz., dit vervolgt hij vers 28, aantoonende waarom God zoo geliefde te handelen, opdat hij hetgene iets is te niete zoude maken, vers 29 opdat geen vleesch zoude roemen voor hem; nu gaat de apostel het onwaardeerbarevoorregt van hen en zichzelven op het krachtigste hun onder "bet oog brengen, vers 30, als hij hun eene geboorte uit God toekent, zeggende: maar uit hem, God den vader namelijk, zijt gij in Christus; dat is, gij hebt dot» deze geboorte uit God deel door het geloof aan den Heere Christus Jezus, met welken gij eene plant gewor-. den zijt, en in hem overgeënt, en daardoor hebt gij en ik deel aan al dat heil, waartoe de vader hem geeft aan allen, die uit den vader geboren worden; en zoo is hij ia kracht het groote geschenk des vaders, tegen alle zielsnooden, tot wijsheid, regtvaardigheid enz., boe geworden? alleen maar in aanbieding, of door voorwerpelijk

Sluiten