Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schenken? Neen, het geheele beloop leidt ons tot een schenken in dadelijke bezitting, terwijl men het woord worden, ongevoelig, en mogelijk wel listig, in sebenken verandert, dat ook verschil maakt; of zonde men krachtig geroepen kunnen zijn, vers 26, zonder deel aan Christus, of uit Gode, zonder deel aan Christus, vers 3ü? dtt spreekt zichzelven tegen, derhalve wordt hier niet van een voorwerpelijk schenken in het evangelie, maar van een dadelijk worden, in bezitting, gesproken, en dit is ook het gevoelen van onze geleerde randschrijvers op deze plaats, en de eenvoudige lezing in het verband niaakt het klaar, zoodat deze tekst ter begunstiging van dit schenken van Christus in het evangelie, naar mijn inzien, niet kan gebruikt worden, en de wezenlijke vertroosting wordt er dan voor het gemoed van den godvruchtige uit weggenomen, dan, zoo er geene andere teksten zijn, die men er voor gebruikt, die ons nu niet te binnen komen, is dit schenken ten eenemaal zonder grond in het woord.

l3*| VRAAG.

Heeft deze denkwijze den weg ook niet gebaand tot gevaarlijke gevoelens?

antw. Voorzeker ja, tot gevoelens, waartoe groote mannen mogelijk nooit zouden vervallen wezen, indien zrj het mogelijke gezien hadden, om dit zoo volstrekt al gemeen aanbod van genade, op eene andere wijze in verband te brengen, met de heerschende leer onzer kerkof ,s het dit stelsel niet, hetwelk den eerw. heerKIeman heeft vervoerd tot het uitvinden van zijne heilsorde? lees hem op pag. 4. Maar lees tevens, hoe de hoog eerw. heer B. de Moor dit beantwoordt, en, zoo ik in het vorige met zakelijk hetzelfde gezegd had, zoude ik het mtscbrijven, maar laat het nu, om niet te herhalen.

Za Tl^' 'It " het: *2'Jne welmeenende ^zondaarsliefde, schiet hier de luisterrijkste stralen, doo* »den mensch opregtelijk te noodigen, ja te bidden on

Sluiten