Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leer onzer kerk zijn, terwijl ik met veel vrijmoedigheid mag betuigen, deze verhandeling geschreven, en in die eenvoudige orde gebragt te hebben, onder die beseffen, dat ik niet alleen van spreken, maar zelfs van mijne j oogmerken rekenschap zal moeten geven, in den grooten oordeelsdag, en dat zij behelst de verdediging niet van de eer en leer van eenig mensch, maar van de vrije genade, die in de zaligheid van de in Gods eeuwige liefde gekende, en door de borgvoldoening van Gods zoon vrijgekochte, en door de albeheerschende genade van den h. geest krachtig geroepene en in de kracht Gods tot de zaligheid bewaarde zondaren, op de allerluisterrijkste wijze doorstraalt en zegepraalt. Dan, van dit oogmerk mij ten vollen hewnst zijnde, behoud ik in deze de vaaag eener goede consciëntie; en heb die hoop, dat dit oogmerk i ten minsten eenigzins in dezelve zal doorstralen, alleen tot roem van de vrije genade, houdende het daarvoor, hier aan dit oogmerk naar mijn klein vermogen eenigzins I voldaan te hebben.

Twee zaken moet ik nog met een woord aanstippen: I eerst eene gelijkenis van eene toegerigte tafel, die men I «rondt op Matth. 22, reeds behandeld, waartoe menschen genoodigd worden, die ik in openbare schriften, zoo met als zonder naam uitgegeven, gebezigd vind. Men vraagt, wat geeft een mensch regt tot het gebruiken van de opgedischte geregten, of de welmeenende noodiging, of de honger of dorst? men antwoordt, en te regt, de welmee- , nende noodiging, en niet de honger of dorst; dan, ik vraagi indien de noodiging volstrekt algemeen is, moet dan dé tafel en alle hare geregten, door den noodigen- I den gastheer, ook niet voor allen geschikt en verordt- I neerd zijnf want zoo dit niet bij den gastheer m zijn oogmerk is, dan is hij niet opregt; om er dit «i da overbrenging tot Christus geregtigheid door dan is Gods noodiging of niet opregt of met volstrekt algemeen; namelijk dan, als die geregtigheid van Christus niet voor allen verordineerd is; maar men ontkent ! bet laatste, derhalven ik ook het eerste. Maar *u -»n

Sluiten