Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h. geest in zijne bewerking houdt, als hij komt om de wereld te overtuigen van zonden, geregtigheid en oordeel; dan is bet de orde in de prediking des evangelies omkeeren; als men zegt, dat de algemeene aanbieding het eerste deel der uitwendige roeping is, in dien zin, dien wij hebben ontkend; dan, zoo die orde, die wij hebben voorgesteld, en met Gods woord, en onzen dier* baren catechismus Zondag 5 en verdere formulieren van eenigheid, en den aard der zaken, en de op Gods woord gegronde ondervinding aller opregten niet overeenkomt, dan loopen wij ongelukkig het regte spoor mis. Wij hopen er echter zoo lang bij te blijven, tot ons een beter met de evengenoemde stukken strookend stelsel wordt aangewezen, en daar de vrije genadeleer klaarder in doorblinkt in het zaligen van zondaren; wenschende voorts, dat de allerhoogste zegenaar deze onze geringe pogingen doe dienen ter eere zijns naams, en tot opheldering der behandelde stukken voor minkundigen, en wezenlijk heil van onstervelijke zielen!

AMEN.

Sluiten