Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jtJ E R I G T*

J.wa dat ik, ten minsten zes weken geleden, mijn stukje opnieuw overgeschreven, en aan een mijner vrienden verzonden had, die ik oordeelde het verband onzer leer grondig te verstaan, vond ik in de courant een stukje,, getiteld: de ware staat des geschils tusschen den eerw heer Kleman en zijne beschuldigers of tegensclirijvers, betreffende deszelfs werkje genaamd: De orde desheüs, kort voor deizelfs dood eigenhandig opgesteld, door do. Kleman, in zij eerw. leven leerajr der hervormden te Voorburg Niemand konde, in zijne bijzondere omstandigheden, in het lezen van hetzelve meer belang hebben dan ik, om dat ik zijne gevoelens houde bij hem gesproten te zijn, ■en alleen uitgedacht, om daarop te doen rusten het stahel van eene volstrekte algemeene aanbieding van Jezus verworven heil aan allen die onder het woord leven. Van in dien tijd in eene sukkelende ligchaamsgestcldheid verkeerende, had ik noch lust noch vermogens, om ever zeken van dezen aard te denken; doch, het was den vijftienden Octvber 178e, dat een mijner vertrouwde vrienden, die van mijn oogmerk bewust was, mij, nog ziek !e huis zittende, het gemelde stukje bragT, en nu hetzelve gelezen en hei lezen te hebben, vpndik liet zeker de peh'giaansche denkwijze, die in het door de kerk zoo regtmatig veroordeelde stukje doorstraalde, al vrij weit tccgedaan; erhwam wel bij mij in bedenk ng, of hst niet wel een versierd libel mogt ■weken, op zijn eerw naam- <\ilg"g ven: dan, ik dacht of het Wel grjóoveliyk ivas, dat zoo vele lieve vrienden, die hemel en aarde bewogen hebben {en openbaar bsI cd zijn) <>m te beweren dal Klem mis denkwijze het in voeler der hervormde keik was, of dat het ten mint'e iii liefde konde sedrarm worden, naar het oardeel ■•'dn deze atlervrcedzaam.<te en gemattgste godgeleerde veni'jdvrt- rders, de zaak ven dien heer bepleitende; en i v aag {indien het var: den lieer Kleman niet war)

Sluiten