Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of de genoemde vrienden uit liefde voor hunnen , nu dezer wereld overledenen vriend, niet lang eene advertentie hiertegen in courant of boekzaal zouden hebben doen geplaatst worden? wie zal anders van deze heeren verwachten? te meer om dat men waarlijk geen academiegeleerdheidnoodigheeft, om den vuilen swadder in hetzelve voorkomende te zien, wegens het ia een valsch licht voorstellen der vrije genadeleer, en goddelijke souvereiniteit in deze, als den eenigen grond, waarop dezelve door Jehova zei ven gebouwd is, als door het verloochenen der zedelijke betrekking, tusschen God als opperheer, en den niet door Christus verlosten, en nogtans onder het evangelie levenden zondaar, zoo als wij meenen bewezen te hebben, dat altoos blijven zal, even als of God geene andere dan die door Christus verworvene goedertierene betrekking op den mensch heeft, en in die betrekking alleen in zijn woord tot menschen zonde spreken, hetwelk eene openbare verkrachtingder waar heidis; of leert ons Paulus niet Rom. 3: ig, wij weten dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen enz., is het nu niet God, die in de wet spreekt? voorzeker ja. Dan ik behoef mij verder met dat geschrift niet te bemoeijen, en dit is ook geheel mijn doel niet, temeer, om dat ik den grond van het gevoelen volstrekt ontken , met hetgeen cr op gebouwd is. Maar, hoe zonneklaar spreekt de schrift voor mij? want in mijn dertiende antwoord lang voor Klenians dood geschreven (*) stel ik, dat <l" vols/r-kte aanbieding aan den doorgeleerden heer Kleman gelegenheid gegeven heeft, om na een fondament voor dezelve te zoeken; want deze heer wist zeer wel, zoo als elk verstandige behoort te weten , dat het zeer bespottelijk is, eene zoo zeer geliefkoosde hoofdstelling staande te houden , daar men als eene

{") Dit gedeelte van dit antwoord is er bijgekomen, toen het eerste van rfo. Kleman, He orde des heils, in het licht kwam, terwijl het wezenlijke van dit stuk lang voor dien tijd geschreven was: dit verzoek ik op te merken om redenen.

Sluiten