Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of leerwijze, om een' gekruisigden Christus, onder des Hemels zegen , met vrucht te prediken j als men, aan de eene zijde, met allen ernst daarop toelegt, om de menschen, uit de Wet, grondig te overtuigen van hunne zonden, vloek en verdoemenis , en van hunne blindheid, onmagt en doodelijke vijandschap tegen Christus ; tot dat zij door de krachtdadige werking des H. Geestes, den last van hunne rampzalige ziels- ellenden gevoelende, daar onder geheel voor God vernederd , en aan hunne harten diep gewond en verslagen Worden. En als men daarop dan, aan de andere zijde, die gewonde en verslagene harten wederom krachtig zoekt te bewerken , met de heilzame beloften des Evangeliums ; en die beloften, als kostelijke de zielgenezende pleisters, met eene kunstige hand tracht te appliceren, en ze wel ter deeg vast te leggen op de bloedende wonden, der arme verslagene zondaren. En op eene dergelijke manier zijnGodskiödé*eu ■mede,'toog doorgaans te behandelen; beide de Wet en het Evangelie TObston gedurig, met ernst voor hen gepredikt wor4e»* elk in zij»eigen orde , en op zijne eigene wijze. Wanneer dan nu maar de Geest, die het- alles in allen werkt, deze prediking genadiglijk; betefVté vergezellen* dan is er een wijde-weg voor Christus geopend , om. voorspoedig te rijden in zijne Heerlijkheid, op het woord der waarheid, Ps. 45: 5. De gansbhe kracht en wijsheid van de prediking zal hier dan voornamelijk liggen, in de regte zamenvoeging van die twee groote middelen der zaligheid, de Ir et

Sluiten