Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelie voor altoos bedorven hebben, zoo dat de Wel bij hen niet meer met kracht kan overtuigen, en het Evangelie niet meer met kracht kan vertroosten ? En hier laten zij den armen mensch dan zoo eVlendig in het midden zitten, tusschen eene krachteloze Wet en een krachteloos Evangelie, zijnde noch regt verslagen over zijne zonden, noch regt getroost door Christus, genade. Voorwaar! hoe had de Satan ooit een grooter list kannen uitvinden , beide tot verderf van de religie, en tot ondergang van der menschen arme zielen, dan met Moses en Christus , om dus te spreken, alzoo onder een te smelten , dat de een zijnen vloek en de ander zijne genade geheel verliest ?

Maar aan de andere zijde : indien wederom de Wet te verre wordt gescheiden van het Evangelie, en het Evangelie te verre van de Wet, wat zal het dan ook al weder anders zijn, dan aan beide tevens in eens en voor ahoos , den doodsteek te geven ? Want daar de Wet alleen, staat, geheel gescheiden van bet Evangelie daar beeft zij alsdan hare kracht terstond afgedaan, met alles,'wat er is, voor eeuwig en onherstelbaar gevangen te leggen, onder den vloekt mw om de menschen tot zaligheid te overtuigen , voor God te vernederen, tot Christus te leiden of te drijven (a) en tot vexnifiowing en godzaligheid optewekken en te bestie-

(«) Namelijk, te drijven en te leiden tot geloovige aanneming Tan Christus , ter regtvaardigheid en vrede hij God in het gemoed ; en hiermede tot vernieuwing enz , Rom. 10 : 10. $ : 1. Gal. 8 : 8; 6. 6 ,18-

Sluiten