Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moed te brengen. En om alles met één woord ïe zeg-* gen , het Evangelie, wat belangt het dadelijk toebrengen van de zaligheid voor de menschen, kan niets doen, zonder de Wel; en de Wet kan ook mets doen, zonder het Evangelie, dan slechts den mensch voor eenwig te verdoemen, en hem te brengen tot den uitersten trap van eene rampzalige wanhoop. Maar in tegendeel het Evangelie, trekkende de noodige hulp van de Wet, en de Wet, ontvangende- de noodige dienst van het Evangelie, zoo zijn ze heide de allerkrachtigste en heilzaamste middelen, door den levendigmakenden Geest van Christus , om eene ware boetvaardigheid , een ongeveinsd geloof, en eene oprëgte bekeering , te werken in de harten van al de uitverkorenen.

Het zou veel ligt, in den donkeren en geesteloozen tijd,, welken wij helaas ! thans beleven , niet geheel ongepast en ondienstig zijn , indien deze voorgestelde zaken, van Wel Evangelie, eens wat breder en grondiger verhandeld werden : want wij achten het zeker genoeg te zijn, dat al bet licht des Geestes , dat onder ons zal schijnen, - geheel zijn beginsel. en. voortgang' meet hebben, uit de regte 'zamenvoegiog van de Wet, en van bet Evangelie; even eens , gelijk wij het natuurlijke licht, hetwelk de wereld beschijnt, van die twee gnjote lichten, Zon en Maan ontvangen, en van hare juiste oppositie of standplaats/ tegen eikanderen; daar wij» zonder deze, anders maar Weinig licht zouden bekomen van die groote menigte iéa: sterren, welke aan onzen hemel, teder in hare orde en afstand geplaatst

Sluiten