Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zjjn j bijzonder in een' duisteren nacht, als de lucht met dikke wolken van rondsom betrokken is. Trouwens, indien de Heere ons, tot de verhandeling van deze gewigtige en wijd uitgebreide slof, al eens eenige bekwaamheid beliefde te schenken, zoo zouden nogthans het bepaald bestek van deze korte Vóórrede ons zulks hier geenszins toelaten. Echter vinden wij ons genegen, om ten nutte van den lezer, slechts één staaltje daarvan, met de hulp van den Jleere Jezus, alhier een weinig nader te verhandelen, betreffende het regt geloovig omhelsen en gebruiken van de geestelijke beloften des EvangeKums; hetwelk ons mogelijk, in de voorgestelde zaken, nog wat meerder licht zal kunnen geven, en ons doen zien , van welk een groot gewigt die aijn in de Godsdiénst.

Wij wéten, dat de EvangeUesche beloiten voor al de genen, die onder het Evangelie zijn, wijd open staan; in zoo verre, dat elk regt boetvaardig en vernederd zondaar dezelve, door den Geest des geloofs , uit de goedertierene hand van Christus genade, vrijeljjk niet alleen mag, maar ook moet aannemen, en op dezelve geheel en alleen zijn vertrouwen moet stellen. Het Evangelie is toch als een rijke en volle winkel van allerhande geestelijke geneesmiddelen, in welke ieder arm en ellendig, krank en gewond zondaar zijn eigen geneesmiddel, hetwelk hij noodig heeft, om niet mag gaan halen en kopen. De deur van den grooten Heelmeester in Gilead, is bij nacht of bij dag voor de znlken nooit gesloten j maar de H. Geest verzekert ons „

Sluiten