Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij het sluiten van den Bijbel, Openb. 22: 17, dat de gezegende bronnen en fonteinen der Evangeliesche beloften altoos open staan, voor alle dorstige zondaren , (6) en voor een ieder van hen, die van het water des levens maar slechts begeert te drinken, en zijne vermoeide en aamechtige nel daar mede wil laven. Doch gelijk het in bet ligchamelijke wat anders is, de medicijnen te balen , en die op de regte wijze aan te wenden en te gebruiken , voor zijne smartelijke kwalen ; en wat anders, dezelve slechts te bezien, te behandelen en daar mede zoo wat te spelen, en ze onnut te bemorschen ; ja daar zich zeiven grootelijks mede te beschadigen , en er zijne gezondheid en leven door te benadeelen i alzoo is het ook even'eens gelegen in het geestelijke, met dehemelsche medicijnen van de Evangeliesche beloften. Wij kunnen die door de genade des H. Geestes, opregt geloovig, tot onze zielsgenezing, omhelsen en gebruiken : en wij kunnen er ook ligtelijk maar wat mede spelen, met ons vernuft , (c) en er onze zielen voor eeuwig mede bederven.

(b) Dorstige zondaren: die derhalve naar Gods woord volkomen en levendig overtuigd zijn , dat zij , niet maar slechts in trap en tuate, maar ganschelijk nog missen , het geen zij tot za. ligheid niet missen kunnen en, waarnaar zij alzoo blijven dorsten, tot dat zij door het woord en den Geest van Christus van harte gewillig en geheel overreed worden om getoóvigte nemen om nief Vergel. Jes. 58: 1 , 2. Joh. 4 = 14. Joh. 6: 48.

(c) Jfet ons vernuft en met eene tegenschriftuurlijke toepassing der beloften ter voeding van eene valsche, ten verderve leidende , hecle of halve gerustheid.

Sluiten