Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misbruiken ? Hierom vermaaüt ons de Heere Jezus, die de meester en de uitdeeler is van zijne eigene be-i loften, en van de zalige goederen en weldaden , daarin begrepen, geeft het heilige den honden niet t noch werpt uwe paarien voor de zwijnen ; op dat zij niet te eenigen tijd dezelve met hunne voelen Vertreden , ende zich omkeerende u verscheuren, Matth. 7 : 6. En waarlijk, indien gij aan éenen huichelaar de heilige beloften des Evangeliums wilt gevèn, en ze bem wilt toeëigenen , (e) en hem hóuden en aannemen voor een goed Christen , zoo ziet toch eens, hoe bet daar mede mïsïehien op het einde vergaan zal. Hij zal mogelijk 'noch te eenigen tijd ;die heilige dingen onder zijne voeten leggen, als God hem zal laten varen , en hem eindelijk van de kracht zijner snoode begeerlijk* heden, en van zijne ingewikkelde zonden wegen geheel zal laten overweldigd worden : dan zal hij, zich weder omkeerende naar de wereld , daar hij toch in den grond te huis behoort, u en al des Heeren volk Iigtelijk zoodanig bijten en verscheuren, dat het u en hun tot in de ziele smerten zal. Daarom weest altijd voorzigtig, wil de Heere zeggen , en ziet toch wel voor u, hoe gij handelt met de heilige paarien van het Evangelie, en aan wien of aan welke menschen in de wereld gij die geeft.

{*) Ze ., hem wilt toeiigenen," in plaats van niet meerder dan aangeboden, in tegendeel hem verzekeren reeds , in dien staat waarin hij verkeert, zijn eigendom te zijn, strijdig met het woord van God.

Sluiten