Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loftea dei: zaligheid , en. zich reeds zoo gewend hebben , de genade Gods in de snoodste ontucht te veranderen ? Want wij moeten wel-weten , dat hetEvangelium aan sommigen alzoo wel eene reuke des doods ten. dood is, als aan anderen eene reuke des levens ten leven, 2 Cor. 2; 16. Daar wordt van Christus gepropheteart, dat Hif gezet wordt, tol een val ende opstandinge veler in Israël; Luc. 2 : 34. Wilt het toch wel opmerken, waarde lezer! Dezelfde Christus wordt van God in de wereld gezonden, en aldaar gesteld , tot twee zulke gansch verschillende einden ; op dat namenlijk velen van hen, die onder het heldere licht des Evangeliums leven , zeer droevig en rampzalig over Hem zouden vallen , en voor eeuwig in bet verderf storten : en op dat ook wederom vele anderen , door Hem , zouden opstaan , en van den zwaren val der zonde gelukkig zouden genezen worden, tot verkrijging des eeuwigen levens. Laat ons dan immers niet 'menen , dat Christus maar enkel een Verlosser en Zaligmaker is, en dat Hy geen anderen naam heeft, daar Hij toch ook zekerlijk gezet is, tot een val van zoo vele duizenden ja millioenen van mond- en naam Christenen, in de wereld. Doch gelijk het met Christus zelf is, niet anders is het ook gelegen met zijn Evangelie, en met al deszelfs heerlijke en zalige beloften. Diezelfde beloften zijn ook velen tot een schrikkelijken val, en ook velen tot eene gezegende opstanding, al naar dat dezelve van hen behandeld en gebruikt worden, en naar dat de menschen, met

Sluiten