Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne harten en;Jtinnen , omtrent dezelve werkzaana xjjtu Indien wij deze heilige beloften met een waar en opregt gelóóf aannemen , en die ootmoedig, door de werking des H. Geestes, tot haar eigen einde komen te gebruiken * zoo moeten zij ons dan ook zekerlijk tot eme reuke des levens ten leven zijn ; om dat het waarlijk levendig makende beloften zijn , dewelke ons worden toegeëigend van den Geest des levens, die in Christus is. Maar gaüsch' anders is het, wanneer onboetvaardiggn en ongeloovigen , in hunne blindheid , en met een onvernieuwd gemoed, zich zeiven Gods beloften willen toeeigenen, en daarop vleeschelrjk hun vertrouwen stellen ; voorwaar dan kan het niet anders zjjn, of die zelfde levendigmakende beloften moeten hun ten dood bevonden worden, en hun gewisselijk eene reuke des doods ten dood zijn, om dat die hun op zulk eene wijze, niet anders dan zorgeloos, vleeschehjk, opgeblazen en stout en losbandig in de zondert kunnen nnken }: (/). want zij slaan hunne handen te vroeg aan de beloften der genade, eer zij , door middel van de Wet, wel. genoeg geprepareerd en vatbaar gemaakt zijn, voor oe genade. Wat kan dat nu anders uitwerken, dan dat, alle zulke menschen beide de genade, en de beloften, op het hoogst moeten misbruiken , en die immers noodzakelijk mede moeten slepen in hunnen zonden weg , zij mogen ook zulk een schoon gelaat en eene gedaante van Godzaligheid Vertoonen, als zij willen ? Want de na-

(ƒ") Of ook wel doen volharden in eene gedaante yan godzaligheid.

Sluiten