Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uiterlijke bekommernis hebben over hunne zaligheid", w\ eer rij , door de scherpe prediking van de Wét, nog regt voor God in eene ware ziels boetvaardigheid vernederd zijn , zich aanstonds begeven , om met de geestelijke beloften des H. Evangeliums losselijk te werk te gaan, die aan te nemen , en daar hun vertrouwen op te stellen, zonder den Geest, en zonder het instrumenteele middel van een opregt geloof, als waar door wij ons de waarachtige beloften Gods alleen tot zaligheid, kunnen toeëigenen. De zoodanigen beschouwen de troöstëlijke beloften des Evangeliums slechts met een gemeen verlicht en natuurlijk verstand, maar niet in het eigen en' ware licht des H. Geestes, die de Geest der belofte is, met welken wij na dal wij geloofd hebben, zijn verzegeld geworden , Eph. 1 : 13. Dus" erkennen zij dan ook nooit de Heiligheid, de Goddelijkheid en Geestelijkheid , en de waardigheid

(g) En ook helaas ! maar vrij algemeen, zonder een!ge versla» genheid, bekommering en vernedering voor God, ja ter * voorkoming, daarvan , als of de beschouwing van zijnen nog tcgcnwoordigen, zonde* en ellende-staat, onder de bediening van het Evangelie, op zich.zelf ongeloof en dergelijke ware = terwijl in tegendeel, volgens Gods woord, die zonde- en el» lende-staat, aan de zijde des zondaars beschouwd, nog bestaat , en eerst met levendige overtuiging als nog bestaande , door hem erkend moet worden , in de gemoedsgesteldheid van dien Israëliet, Luk. 18: 13, die ook zoo wel als een Da. vid , Simeon en Zacharias , levenslang onder de bediening; van een door besnijdenis hem bezegeld Evangelie-aanbod, geleefd had, even gelijk; ook die waarvan wij lezen IIand. '2 i 57 en verv.

Sluiten