Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der beloften: dat hemelsche licht van de glansrijke heerlijkheid Gods, hetwelk zich in de beloften openbaart, door den H. Geest, aan de ziele van een regt verootmoedigd zondaar, kan hunne harten, in dien staat nimmermeer beschijnen; ja zij kunnen zelfs geen straaltje daar van ooit genieten. Uit dien grond kunnen dezulken Gods dierbare en heilige beloften dan ook nooit regt beminnen , en boven alles hoog schatten en waardeeren ; gelijk ook niet de geestelijke goederen der zaligheid zelve , welke daarin voorgesteld en beloofd worden ; maar dewijl zij, in den grond van hunne harten, nog geheel vleeschelijk zyn, en onvernieuwd, en ook zoodanig blijven, zoo blijven zij met hunne achting en genegenheid , noodzakelijk altoos vast hangen aan de wereld , en aan derzelver ijdele schijn goederen, en zoeken die nog steeds, als hun hoogste einde en doelwit, in al hun doen en laten. Indien iemand , aangaande de beste tijd-geloovigen, en naamen nabij-Christenen, nog anders '•denkt, of nog iets anders van ben wil verwachten, zoo kent hij dan zekerlijk den aard van des menschen natuurlijke verdorvenheid nog niet regt; gelijk ook niet de kracht van de hemelsche genade der wedergeboorte.

En zulke verkeerde gebruiken , of droevige misbruiken , van de beloften des Evangeliums kan van de menschen geschieden , en geschied van hen ook, op menigerhande wijze. Doch hoe subtieler en konstiger zij daarin bandelen , hoe schadelijker het is, en hoe bezwaarlijker het kan bespeurd of ontdekt worden. De

Sluiten