Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hel licht van de beloften , welke zij aangenomen hebben , zeer verblijden en vertroosten, zonder op het bedrog te letten, dat onder dezen droevigen en schadelijken handel verborgen ligt. Hunne blijdschap ontstaat niet, uit de beloften zelve,, of uit «en hartelijk gevoelen van de genade Gods , die in dezelve vervat .is• maar zij spruit alleen , uit het licht, dat van de beloften straalt, in het verstand ; alsmede , uit de verkwikking en de. hartstochtelijke aandoening, welke zij. uit het voorkomen en beschouwen. van de beloften , ia zich gewaar worden, even als de Zaligmaker ons leert van dien toehoorder, die in steenachtige plaatsen bezaaid is, die het woord des Evangeliums hoort, ende dat terstond met vreugde ontvangt: doch hij heeft geen wortel in hem zeiven , maar is voor een tijd, Matth. 13: 20, 21. A.1 zulke nabij-Christenen, en gemeene tijd-geloovigen behouden altijd hun steenachtig hart, om dat hetzelve, door de kracht eener ware, hemelsche, en zieldoordringende overtuiging van de Wet, nooit waarlijk in den grond verbroken en verbrijzeld is: en nogthans werken zij reeds met de troostelijke beloften des H. Evangeliums, en verblijden zich met dezelve; even als iemand , die een fraai landschap , in eene kunstige schilderij ziende afgebeeld, en daarin heerlijke waaranden en lusthoven, met dat vermakelijk gezigt zoodanig opgetogen en ingenomen is, dat het hem toeschijnt, als of hij zelf in zulk een landschap en lusthoven wandelde: daar het nogthans alles maar eene enkelde verbeelding, en eene schaduw

Sluiten