Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en schilderij is, waar mede hij zijn' armen geest vermaakt. Dit is toch natuurlijk eigen aan de dierbare en troostelijke beloften des Evangeliums, welke van een barmhartig en verzoend God, in Christus, aan de allerellendigste zondaren gedaan worden, en die niet, dan loutere genade en goedertierenheid , met zich voeren , zoo dat ook derzelver bloote beschouwing de harten der tijd-geloovigen zeer kan bewegen en aandoen; en hen bijzonder wanneer zij in eenige droefheid, benaauwdheid, of verlegenheid bevonden worden, over hunne zonden , op dien tijd wel eens zoodanig kan verheugen , en als buiten hun zeiven verrukken, dat zij op eenmaal al hunnen angst en droefheid , door het beminnelijk licht van de beloften, dat op hen schijnt, kunnen verliezen, en zich vast verbeelden dat God nu waarlijk van vrede tot hunne zielen gesproken heeft. Op die wijze kunnen de onwedergeborene menschen ook somtijds wel de hemelsche gaven smaken , en des H. Geestes deelachtig worden, en smaken het goede woord Gods , en de krachten der toekomende eeuw ; en nogthans op het einde weder afvallig worden, (i) en vallen in de onvergeeflijke zonde tegen den H. Geest', Hebr. 6 : 4, 5, 6. Ja zij kunnen , door eene gemeene kennis onzes Heeren en Zaligmakers Jezus Christus', en van de beloften des H. Evangeliums, in welke Christus ons verkondigd wordt, wel voor een* tijd eéne

(i) Of, in eenen tijd, wanneer er geene ^verdrukking en vervolging is om des Woords wil , ten einde toe eene gedaante van godzaligheid behouden.

Sluiten