Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vleeschde duivel, in eene menschelijke gedaante; Hebbe ik niet U twaalven uitverkoren ? vroeg de Zaligmaker, ende één uit u is een Duivel, Joh. 6: 70. Daar hebt gij des mans regte naam, doch die kon toenmaals, als de Heere Jezus dat zeide , nog van niemand klaar/gelezen worden; maar eenigen tijd daarna: kwam het werk eerst aan den dag. Wat huichelaar in de wereld is toch zoo stout, die deze .dingen met eene bedaarde aandacht lezende, niet moet beginnen te schrikken en te beven bij zich zei ven ?

Bij den rampzaligen Judas-, mag ook een Dentas: gevoegd worden ; die, verondersteld zijnde, zoo het schijnt, dat hij waarlijk meer niet, dan een huichelaar geweest is, den schoenen ról daarvan mede kunstig genoeg heeft weten te spelen. Hij was ook een Leeraar van het Evangelie,. en predikte overal Christus en de beloften aan anderen; en hij heeft ook zekerlijk niet nagelaten, die zich zeiven toeteëigenen. Hij was een medgezel van dén heiligen Apostel Paulus, die eenigen tijd met Paulus overal heen reisde, om het Evangelie te verkondigen, en de Gemeenten op te bouwen en te stichten. Hij was Paulus medearbeider, voor een' tijd, Philem. vs. 14. WatLmcet hij zich zei ven toen niet Wel bijzonder ingetogen, en teeder en 'voorbeeldig gedragen hébben? Hij was alle dagen in het gezelschap van de vrome Christenen, en zonderde zich met hen af voor den Heere: hij'.beminde en achtte hen veel en liet hen door Paulus groeten, Coloss. 4; 14. Maar waar kwam al dit schoone werk

Sluiten