Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoet en lieflijk; het roert hunne genegenheden; het verkwikt en verheugt hunne inwendige zinnen; en het ontsteekt, als het ware hunne harten in eene hartstochtelijke warmte, ijver, ernst, en beweging van liefde voor God en Zijne dienst, zoo dat niet alleen de liefde der wereld voor eenen tijd. bij hen als dood schijn*^ maar zij ook een aanmerkelijken voortgang kunnen maken in het uiterlijk afleggen , smoren, en ten onderhouden van vele zonden die schijnen in hen als uitgeroeid te zjjn, door het licht en de genade, daar zij mede werken. Waartoe ook niet weinig helpt, dat zij

ook , in de boven aangehaalde plaatsen, en overal in het Woord Gods, overeenkomstig de natuur en bet Goddelijk doel dier , alléén voorbereidende , gemoedsgesteldheid , opgewekt worden , om , als dezulken die missen , en zelve erkennen te missen , wat zij niet missen kunnen, en waarnaar zij dorsten, Christus en Zijne geregligheid ten eeuwigen leven, als eene vrije en onbcrouwelijke genade-gave, door alles in zich zelve verootmoedigd , door niets dat zij in zich zelve bevinden aangemoedigd, maar alleenlijk vervrijmoedigd door de waarheid en de getrouwheid van Gods noodiging, aanbieding, bidding enz , geloovig aantenemen en zich toeteêigenen. Zij nu, die vóór en zonder dat, alzoo voorbereidde geloof, met deszelfs eigenaardige nimmer feilende uitwerkselen en vruchten , overal aan hetzelve in het Woord als nooit-feilende gevolgen vastgemaakt, op grond tan iels dat zij in zich wanen te vinden , de beloften, die alleen in Christus geloofsgemeenschap ja en amen zijn, zich toccigencn en meinen en strijdig met het woord bij zich zelve vaststellen dat het goede werk in hen begonnen is, zij eigenen zich die beloften toe zonder grond, en in regtstréekschen tegenstrijd met het Heilig en , altoos en eeuwig bevestigd-wordend Woord van God.

Sluiten