Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe meer te sterren aan zich zelren , en aan allesjwat huiten God is. O! neen , tot zoo verre heeft het da allergrootste huichelaar in de wereld , met al zijn kunst en bekwaamheid, nog nimmermeer weten te brengen : zij brengen het maar alleen tot de gedaante entot bijzondere trappen en wijzen van de gedaante; maar nooit komen zij , zelfs niet voor een oogenblik, tot de kracht en het wezen van de zaak zelve: want dan konden zij niet langer geveinsden en huichelaars blijven, aangezien zij dan aanstonds in de opregtheid des geestes zonden overgaan.

Wanneer wij dus, met goede aandacht, bij des Heeren licht, op denaard der geveinsden acht geven, dan zullen wij aanstonds klaar genoeg bemerken, dat al hun gebruik maken van de beloften des H. Evangeliums ; alsmede al hun licht en leven , blijdschap en aandoening, welke zij daar uit halen, door de gemeene gaven des Geestes, benevens al hunne schoone derotie en schijn-godzaligheid, welke daaruit spruit, in den grond toch altemaal niet anders is , dan loutere schijn en vertooning, zonder wezenlijke kracht en waarheid : wij zullen genoeg bespeuren , dat zij daar mede indedaad niet anders uitregten dan slechts den mooriaan te wasschen ; en dat zij voor en na , met dat alles, onveranderlijk dezelfde menschen blijven; te weten , gansch blind , onheilig, onwedergeboren ; en slaven van den Satan, en van de zonde en der wereld ; ongeloovigen en vijanden Gods; in welker zielen niet een aasje ware genade, of geestelijk goed,

Sluiten