Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rfge bevindingen, dat is nu we! doorgaans zijn eerste werk; en daarbij dan ook, als hij somtijds bij heden van licht is, en als het pas geeft, kunstig te klagen, dat hij nu zoo ellendig, zoo geesteloos, en duister is enz., en dan voor het overige, met zijne geringe kracht en licht, ook nog zoo wat tegen de zonde te strijden en te woelen , dat is bet al, wat die arme mensch voordien tijd weet te doen. Maar de zonde is van dien aard niet, dat zij zich, met zulke dingen , zoo ligt laat afzetten: en de Satan ook niet, die zijne verborgené hand en werking in al dien handel heeft. In tegendeel de zonde begint nu, van dag tot dag, het hoofd meer op te steken, en hoe langer hoe krachtiger te werken , en zich vast te maken en uittebreiden in het hart, om het zelve weder volkomen in bezitting te hebben, gelijk voorheen. Het geen dan eindelijk van dit gevolg is, dat de waangelcovige den strijd met de zonde begint moede te worden, en dat hij Somtijds met dezelve een heimelijk accoord aan gaat; hetwelk dan altijd op dat fundament gesloten* wordt, dat hij wat voor zich zal hebben en dat de zonde ook wat voor haar zal hebben. Daarop worden hij en de zonde dan weder eenigzins, op nieuw te zamen als bevredigd, na dat zij voor eenen tijd als in oorlog gestaan hebben. Het bijzonderste artikel van dien gesloten vrede is , (s) dat de kleine zonden , die

(*) De Lezer bande onder het oog dat hier niet bedoeld wordt een opzettelijk beraamd plan of verdrag , maar hoe het zon• der dat het arglistig zèlfbedriegend hart, dit opmerkt, of *ien wil , daar binnen gesteld is. De geveinsde tracht niet al.

Sluiten