Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Otteren minst in het oog loopen , en die bedektelijfc genoeg kannen geschieden , in de duisternis, wederom eene .volkomene vrijheid van oefening en bedrijf zullen hebben, in 's menschen dagelijks leven, zonder dat de consciëntie daar veel op te zeggen zal maken: mits evenwel, en met dit expres beding, dat men zich zeer behoedzaam voor alle grove en uitbrekende zonden , welke de menschen ligtelijk zien zouden, zal mogen wachten. Volgens dit vast accoord komen nu Wel ras de heimelijke zonden , van gierigheid , hovaardij , dronkenschap , onkuischheid , oneerlijkheid , bedrog, veinserij , boosheid , wraakzucht, zelfzoeking, en dergelijk adderéngebroedsel en kwade streken, die den geveinsden ook altoos eigen zijn, zacht op den troon zitten , en maken zich in 's menschen bedrijf, al van tijd tot tijd gemeender en familiaarder. De waangeloovige

leen door anderen te morden aangezien, maar ook zich zeiven te kouden voor een opregte, en bij ket lezen of kooren van een voorstel, waar zijn bestaan wordt geteekend , vooral wan* ■eer dit in dien vorm geschiedt, als of het een met opzet overlegd ontwerp van huichelarij ware , zal deze manier van voorstelling , en het uitcurukcelijk bezigen van den naam Hnich. «laar , veel minder dan dien van Waan-geloovige, bevorderlijk zijn om hem in zich zeiven te doen inkeeren , bij hetgeen tot zijne ontdekking aan zich zeiven, hem wordt voorgehouden • die doorgaans zich van geen ding zekerder houdt, dan hiervan , dat hij althans geen geveinsde , geen huichelaar is. Hoe arglistig het hart des menschen van nature ook zij , in zien voor een ander te trachten te bed Iken, het is dit nog veel meer, in ziehzelven met velerlei vaische overleggingen te bedriegen ten verderve. Jer. 17: 9. Joh. 11 22. Openb. 5; 17.

Sluiten