Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij liggen nu alreeds zoo diep gezonken, en zoodanig vastgeboeid in des Satans strikken, dat zij dien leidsman nu verder overal heen moeten volgen. En des Heeren gestrenge Regtvaardigheid over hen slaapt ook niet; maar die begint zich nu allengskens tegen ben te wapenen , om hen eindelijk met eenen geweldigen slag , te vermorselen. Doch ons hier intelaten, in al de bijzonderbeden van Gods weg met dezulken , zoo als ,die beschreven staan in de Schriftuur, en zoo als dezelve ons nog nader geleerd en ontdekt worden, door de dagelijksche bevinding vroeg en laat op de wereld ; zulks zou ons het korte bestek van deze Verhandeling al te zeer doen te buiten gaan. Alleen zullen wij er [dit nog maar; van zeggen, dat het niet zelden geschiedt, dat de Regtvaardige God zulke geveinsden en waangeloovigen, in Zijnen toorn , eindelijk loslaat, en hen aan hun zeiven en aan de magt des Satans overgeeft. Alsdan beginnen hunne booze lusten en zondige begeerlijkheden, daar zij te voren altijd nog eenig bedwang op konden houden, dat zij niet geweldig uitbraken, als hollende paarden in hen gaande te worden, zoo dat zij die, met toom en breidel, nu niet meer kunnen regeren. Waar door het dan geschiedt, dat zij nu, met- den handel van de zonde, wat meer van land beginnen te steken , en zich allengskens wat dieper in die wijde zee begeven, daar reeds vóór hen zoo menig schoon en sterk schip, met man en muisin vergaan is. Doch dit kan hen niet afschrikken , om dat de Satan, en de geweldige eu onwederstaanbare kracht van hunne eigene begeerlykhe-

Sluiten