Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den hun stout maken, dat z'rj het durven wagen. Nu duurt het gewoonlijk niet lang, of zij zullen zich zeiven somtijds zeer diep (nogtans zoo heimelijk en behendig, als zij maar immer kunnen) gaan inwikkelen, in allerhande zondige en vleeschelijke wegen, van wellust , dieverij , dronkenschap, hoererij , overspel of nog schandelijker onreinheid, of van andere vuile zonden en euveldaden, daar de begeerlijkheden des vleesches zich toe neigen, en daar de Satan de geveinsde menschen toe aanport, en waar aan de Heere hen overgeeft. In zulke snoode zonden en gruwelen kunnen de huichelaars in het verborgene, dan nog wel eerst een' geruimen tijd zoo heen leven , en spelen zoo het overige deel van hunne geveinsde rol voor de wereld uit: maar dan komt de Heere eindelijk , en dikwijls als zij het allerverzekerdst en zorgeloos zijn , en meenen, dat hunne zaken alreeds zoo wel zijn beleid, dat die nu wel verre zijn, boven het bereik van alle menschelijke wetenschap ; dan komt, zeggen wij , de Heere, en laat door de bijzondere werking van Zijne Heilige Voorzienigheid, den bommel of allengskens, of wel op eenmaal schielijk, zoodanig uitbreken, dat zij voor de geheele wereld, of voor sommigen, nu eindelijk openbaar worden , wie zij zijn, en wie zij altijd geweest zijn. (t) Daar zit

(r) Men bedenke toch vooral bij dit alles, dat hier alleen wordt voorgesteld wat somtijds gebeurt; maar dat verre de meeste ware.Christenen en sehijn-vroomen voor zich zeiven zoo wel bedekt blijven . tot na den dood als voor anderen tot aan den dag van dat Begtvaardig oordeel Gods waar in wij allen in ■Uer tegenwoordigheid geopenbaard zullen worden ! 4

Sluiten