Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Jsselïjke vertooning! Maar wanneer de verlegen huichelaar daar geen kans toe ziet, om er met eene schoone onnozelheid voor de wereld uittekomen, dan is êr niet anders op, indien hij nog verder een huichelaar blijven wil , dan zich te begeven op den weg van confessie , en van tranen , zuchten, smeken , en lamenteren enz., en voor een én tijd een ruim kleed aante trekken van étfnjn-boetvaardigheid : en wil hem dat maar eenigzins gelukken , dan zal hij het, op dat fatsoen zoo lang en zoo kunstig gaande houden, als hij immer kan; en voort gaan. met do wereld nog al Vader te bedriegen , tot dat hij zijne gebrokene of gescheurde reputatie bij de menschen, met den tijd zoo eenigzins opgerigt en hersteld heeft. Maar ook dit werk kan, zonder eene bijzondere en Almagtige genade Gods , óm het hart inwendig te bekeeren , onmogelijk van zeer langen duur zijn : want dé huichelaar heeft zich zeiven nu al veel te gemeenzaam gemaakt mét de zonde en heeft zich zeiven gewend, het onregt veel te gulzig intedrinken , dan dat hij nu zulk een bijster langen vastendag zou kunnen uitstaan. Dat gaat wel aan, Zoo lang de maag van binnen nog ontsteld blijft, wegens de hevige aandoeningen van het smartelijk geval, dat er gebeurd is: maar zoo ras die eerste ontsteltenis Wat is begonnen te bedaren, en somtijds te slijten, zoo begint de maag al weder naar het eeten te trekken, zelfs eer zij nog eens regt gezond is. Wat moet het dan zijn, als de dingen met den tijd eenigzins komen te zinken , in den diepen poel der vergetelheid , * 4 *

Sluiten