Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog eens op half weg gekomen is, zoo is zijn gang nu al zoo sterk, dat hij zich zeiven onmogelijk meer kan tegenhouden, maar nn voort moet, of bij wil of niet; tot dat hij onder den weg reeds op eene jammerlijke

20. Soa. 14: 6. Hebr. 7> 25. Job. 6: 63 . 64. 4: 14. Hand. 13i 39. 16: 51 ) aanbieding van Christus den Eenigen en Volmaakten Zoen-Middelaar , met alles wat Hij tot in den dood des Kruises voldaan en verworven heeft, geheel en voor eenwig > om even alzoo naar en op dat Goddelijk getuigenis , als gemist wordend, en volstrekt onmisbaar, door een boetvaardig (tuk. 18 : 13. Matth. 11: 28) opregt hartegeloof in den Gekruisigden Christus , ter regtvsardigheid voor God ten leven . als ecue hem van den Waarachtigen God aangebodene en > als zoodanig door zijnen Doop bezegelde > vrije. onberouwelijke, en onuitsprekelijke genade-gave aangenomen te werden: (Joh. 1: 12. 5i 33, 56. Jes. BS: 1, 2. Rom. 4: 3. 10; 10 ) Zoo dus, dat alle die zielzaligende, hartbekeerende en heiligende , eigenaardige , onafscheidelijke uitwerkselen en vruchten , dadeli jk en immer daaruit voortvloeijen, (Joh. 4 i 14) die, door den Geest der Waarheid , overal in het Woord door Hem ingegeven , en dns even alzoo , in het hart, waarin Hij die ware zonde' en ellende- overtuiging , en vervol, gens dat ware geloof werkt en bewaart, onmiddelijk , als nooit bij een eenigen feilende , uitwerkselen en vruchten daaraan verbonden worden. Dewijl Hij alleen door dat geloof het Wt reinigt , om daarin eeuwig intewonen en te werken, als in Zijnen tempel, als eene woonstede Gods in den Geest waarin Christus woont door het geloof, (Hand. 18: 9. Ezech. 56: 23-27. lCor.6: 19,20. Efes.2.- 22. 3. 16, 17. Gal. 2: 20 , 21. Gal.6 i 14 • 16) en alle andere beschouwing[enbehandelingva.n den inhoud en der verklaring des H. Evangeliums, aan den zondaar , die daaronder geboren wordt en opgroeit, en alzoo , van het zaligmakend Geloof, het hart, dat zelfde hart doet blijven , van welks gcdichfsel en bedenken het H. Woord des Waaracb-

Sluiten