Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel allermeest de zoodanige, die baar grond en beginsel beeft, uit bet los en ongefundeerd toeëigenen van de Heilige beloften des Evangeliums; want deze dierbare paarien zijn alle te zamen gebeel rood geverwd in bet Bloed van den Eeuwigen Zoon Gods; en zijn daarom veel te kostelijk, om er mede te spelen, (w) Vervloekt zij de band, en zij verdorre terstond, en

op de gedachte zou komen, dat men zelf' nog, zoo wel als Nihodemus > (Joh. 5) in eenerlei weg als de Tollenaar (Lult. 18. Rom. 4:8. iO-* 10.) die wedergeboorte en bekeering nog noodig heeft. over welke er blijdschap is in den Hemel .bij de geenszins alwetende Engelen Gods .' (Luk. 18. Rom. 8: 89) ; of dat deze en gene , openbaar was geworden , een onopregte belijder , een waan geloovige, geen Christen in der waarheid te zijn ;dat men niet van denzelven, bij leven en na afsterven, zoo wel als van zich zeiven , en van wie al niet,! de verwachting van een zalig wederzien in een beter leven , zon koesteren, en zelfs achten dat dit tot den aard der liefde beboort, maar geenszins tot die veler* lei valsche overleggingen , waarmede men zicb zeiven en malkander bedriegt ten verderve l Jak. 11 22. 2 Thess. 2 : 10 en verv.

(if) En dit doet'nogcaos een ieder, die zicb zalven, zijne 'kinderen en anderen de Evangelie-verklaring, eo belofte (Hand. ai 39) aan den zondaar tot wien dit Woord gebragt woedt, of, hst gum hetzelfde is, aan den gene, die onder desselfs bediening 'geboren wordt en opgroeit; en dus den staat en de natuur van eenen zondaar althans die ondsr het Christendom wordt geboren en opgevoed; en dua ook het Geloof, anders voorstelt, dia zoo sis het ia het Heilig Woord der Waarheid God» is! Zie de vorige aanm. Eerst eerst, in de levendige overtuiging van een goddelooze, neg neg een goddelooiè *» zijn, moeten wij voor God in ons geweten geregtvaardlgd worden uit den geloove (Rom. 4-5. Luk. 18: 13, 14*. Rom- 5» - en verv. Hebr. 10: 14 en verv. vooral Va. aaa ea verv.) eer dat ééoig zon. daar, (wat ea wie hij ook schijne en heete te zijn), dat htilgesd

Sluiten