Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijds zelfs wel tot hunnen dood toe, zeer ongelukkig gaan kwijnen , zonder ooit regt gezond of ongezond te zijn ; en daar zij dan eindelijk ook nog wel droevig aan kannen sterven, indien zij de regte en eenige hulpmiddelen , tot hanne genezing, weigeren te gebruiken. Het is helaas! grootelijks te vreezen, dat er hedendaags in onze Laödiceesche Kerk, waaruit de Heere, reeds zoo ver met Zijnen Geest is geweken* mogelijk eene aanmerkelijke menigte van zoodanige ongelukkige menschen zal gevonden worden, die of groote inbeeldingen van hunnen staat en van hun Christendom hebben ; of die als in eenen midden-staat, laar heen leven, zijnde door eenig gemeen werk, ietwelk zij met zicb zeiven en met de beloften wel ens gehad hebben. gerust en zorgeloos in den grond nn hunne harten , en nogtans evenwel meer of min lekommerd , in hunne conscientien , en het kan zeer igt gebeuren. dat dezulke bij onervarenen, of bij lie hun gelijk zijn, voor. ware bekommerden en

ding en eigenschappen, vooral ook io deszelfi dadelijke en blij. vende uitwerkselen, en meer dergelijk, Talles zonder een titttl of jota onderscheid, overeenkomende met het geen het Woord der Waarheid van dit alles getuigt), de verzegeling dus eerst na, onmid* delijk na het geloof, de verzegeling heeft van den H. Geest der belofte, nit Wieo dat alles i», overeenkomstig met bet Woord dat nit Hem is, en die in dien nieuwen geest bli ft inwonen en werken. Kfes.j: 13, 14,zie Staten Overzet, op het woord na, a Cor. li 21, 22. 5: 5. Rom. 8> 14, ld. Job. 4.* 140. vergel. Vs. 14*. Ezech.30": 25a veigel, Vs. 25& 26, a7. Gal. 5: 5, 6a, vergel. 6b, Efes. af S, 9, soa.' vetgel. 10b, 1 joh. 3: 27. 41 1%, 3: 14. 4: ae, ff, vergelijk veeral 511,2.

Sluiten