Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evangeliums, zoo als des Heer en Geest dat werkt, in de harten van alle ware geloovigen , die met Christus inwendig vereenigd zijn, en die al hunne zaligheid door Hem ontvangen uit de beloften. Indien de Heere hun licht en genade belieft te geven, om daarop te letten, dan zullen zij zien , dat hun staat zeer

meermalen plaats ten Aanzien van eene volkomen rustige verwachting vaU > onderwerping, o vergif'te , toevertrouwen a ah den Heere hunnen God , door en in den Heere hunne Gcregtigheid (Jer.25: 66) op alle Goddelijk» beloften , alléén en zeker , aan alle en elk geloovig», met de htm door den Geest des gelooft ge* eigende gemeenschap aan Christus en Zijne Gcregtigheid, ge. schonken 1 Cor. 1 :20. 2 Pet. 1:5,4. 1 Pet. 1: 21. Rom. 5< 1, 2 , 11. 8 : 51 , 53 en verv. : en alzoo alléén, in ae«e eenige mogelijke , van God gestelde heils-crdc , en dus etTitpn „met een waarachtig" opregt „hart in volle verzekerdheid des geloofs," (de» geloofs ter regtvaardigheid in Christus) voor ziek als de zijne te gebruiken, (fleur. 10:22. Rom. 8: 28 en verv. Filip. 4:6, 7. vergel. 1: 6 en verv. Vs. 29. 5 : 17 , 20, 21.) 4 l 4. Zie look Ps. 23: la het leven door hetgcloof ter regtvaardigheid, tof gemeenschap; en Vs. 11 en verv. het geloofs vertrouwen op en verwachten van het heil en alle toezeggingen, kern alléén en zeker in en met die gemeenschap aan den Heer , als Zijnen Herder, deelachtig en beloofd ; even alzoo Klaagl. 3 i 24a en 24b en op ontelbare pU. zie ook Jes. 80: lOi Hebr. 6: 17-20. Zonder tot eenwige schade der ziel, met een leven in deze groote zonde , den eenige mogelijken , van den Heiligen God, door het zoenbloed Zijnes Geliefden Zoons geopenden weg tot Hem , en de vast- en voorgestelde heils-orde, omtekeeren , kan derhalve , bet gebruikmaken voor zich al» reeds het zijne van eenig heilgoed j het leven door het geloof op Gods beloften, alleen ia

Sluiten