Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«erre ea wezenlijk f van dien der geveinsden en waangeloovigen onderscheiden is.

1. Die op regt geloovig met de beloften werkt, die mist altijd in zich zeiven de genade der beloften, of het beloofde goed en heil, dat ons in de beloften van God wordt aangeboden, en die heeft daar-

en met de gemeenschap aan Christus en Zijne volmaakte genoegdoening voor de zonde, en geregtigheid ten leven , geschon hen wordende; en dus de zwakheid en strijd des geloofs op deze gegevene beloften ; eerst en alleen plaats hebben, bij de volle verzekerdheid des geloofs ter regtvaardigheid. Dit laatste vinden wij (gelijk trouwens doorgaans bij alle ware geloovigen in de H. schrift, zelfs Ps. 88 zie Vs. 1.) dit laatste , zeide ik , vinden wij , bij voorbeeld, onbeneveld , ongeschokt onder het klaar en krachtdadig licht van den inwonenden Geest des waren Geloofs (Zond. 80) in Ps. 42. 4Svt doch het andere Zwak en strijdende , ziek zeiven deswege , Vs. 7 , 12. 431 S. bij toenemend geloofs-licht en kracht, veroordeelende , verootmoedigende, als zijnde dat zoo zondige kleingeloof, (waarvan God , Zijn God het Voorwerp is) nit zijne oude natuur, krijgvoerende tegen de vereering van Zijnen God , met volkomen rustig geloofsvertrouwen en onderwerping. (Rom. 8 i 7. 7 : 14 - 26) Daarentegen vinden wij , benevens het leven des geloofs ten aanzien zijner waarachtige zalige ver honds-gemeenscliap aan en met den Heere Zijnen Herder, ook het geloofsvertrouwen op alle Zijne, in en met deze hem geëigende gemeenschap , gesehonkene onberouwelijke genade-giften en toezeggingen , in alle deszelfs klaarheid en kracht Ps. 23. 18. 62. 131. enz. Zoo ook Micha 7 17 en verv. Hab. 5:17-19 Bij gedurige afwisseling Ps. 73. 119. En in een bijzonder geval Gen. 22. versterkt (verv. Hoofdst, 20) versterkt zijnde yn het geloof, gevende Gode de eere (van gelooft) Rom.- 4: 19 , 20, 1 Cor 1 : 30, 31. 4: 7.

Sluiten