Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en/ejen altijd zoodanige jammerlijke ellende, en zondig gebrek in zich zeiven, als waarvoor de genade der beloften bekwaam en dienstig is, om het van ons weg te nemen. Want de Evangelische beloften zijn in zich zelveu, anders niet dan gewisse aanbiedingen en geschenken van zekere geestelijke goederen, welke God, uit enkele genade, door den Heere Jezus Christus, in het Evangelie doet aan gansch arme en ellendige zondaren, om hun, door middel van dezelve, Zijne grondelooze liefde en barmhartigheid overvloedig te bewijzen, en hen te troosten, te helpen , te redden, en van hunne zonden te verlossen en zalig te maken; welke aanbiedingen van Gods genade , de arme uitverkorene zondaren (a), dan ook

(a) Immers, Kier worden niet alleen dezulken bedoeld, die reed» bij voortgang leven net leven des geloofs in Christus, als die bun van God, «ft ffien zij in Hem zijn, Wijsheid, en Regtvaardigbeid, en Heiligmaking, en Verlossing reeds geworden is, 1 Cor. It 30 , 31. en die door deze zaligheid! , naar Zijn eigen voor. nemen hun airede geschied, weten, en met diep ootmoedige aanbidding erkennen , de genade die hun in Christus Jezus gegeven is, vóór de tijden der eeuwen, 2 Tim. 1 > 9. Efes. 1 : 4 en verv. : maar hier worden ook vooral dezulken bedoeld , die , (ter. wijl deze dingen, wat hunne bijzondere personen aangaat, tot tut het geloof voor hen verborgen moeten en zullen blijven) door de geopenbaarde Waarheden van Gods H. Wet, en Zijn H. Evangelie , door den Geest der ware zonde- en- ellende-overtuiging , en des waren geloofs , van God geleerd worden, om als ' God-deloozen te gelooven in Hem, die den goddelooze regtvaar. digt , alleen en volkomen vervrijtnoedigd door ket Evangelie der volmaakte voldoening en geregtigheid van Christus , en van derzeiver Goddelijke aanbieding aan 6e», zoo als zij zijn en ziek

Sluiten