Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aannemen 'en geredelijk omhelzen, door de krachtdadige werking des H. Geestes. Van welke natuur of hoedanigheid, Gods belofte dan ook zijn moge, dezelve veronderstelt toch altijd een gansch arm zondaar, die waar lijk ellendig, rampzalig, en te eenemaal behoeftig en nooddruftig bij zich zelve is; en die nergens anders eenigen troost of hulp voor zich kan vinden , dan alleen in Gods ontfermende genade door Christus. Indien het bij voorbeeld eene belofte mx

bevinden , aan ben , gelijk aan een iegelijk tot Wien het getuigenis komt, dat God van Zijnen Zoon getuigt (Hand. 2 .• 58. 15: 58 , 59.) en die dus niet eerder (ket geen met den wezenlijken aard van dat eenige ware geloof als eenes goddelooze (Uora. 4': Volstrekt strijdig is) maar dan ook in der waarheid , (tot onderscheidene, der ware heiligmaking op alle wijze bevorderlijke einden) door of na hun geloof, zullen weten , <M S'j (wel zeer verre van zich zeiven, onderscheiden te hebben, gansch in tegendeel) het oktvakgeh hebben, en, door de genade Gods zijn het gene zij zijn Filip. 1 r 29. 2 Thess. 21 13 en verv.; gelijk zij sok reeds vóór dat eene ware geloof, (dot, opgehouden hebbende, gelduit te wegen voor 't gene geen brood is , en arbeid voor het gene niet verzadigen kom Jes. SS t 1-5. dat niet werkt, maar gelooft in Hem die den goddelooze regtvaardigt) gelijk zij dan ook reeds vóór dat geloof, overeenkomstig het Woord der Waarheid, bevonden , dat zij , (niet van wege eene onschuldige eindige natuur, maar van wege kun» ne, het allerdiepst hen voor God verootmoedigende en veroordeelende gansch bedorvene natuur (Rom. 8 : 7. Joh. S : 106, Joh. S: 40. 6 ; 44. volstrekt onmagtig'waren tot die geloovige aanneming van Christus en Zijne volmaakte genoegdoening en geregtigheid ten leven , als eene vrtj'e en onberouwelijke genadegifte Gods, (door alles wat men in zich zeiven leerde zien en bevinden ontmoedigd en verootmoedigd (Slath. '18: 15) door

Sluiten