Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezond is naar het ligchaam en, die noch geneesmeester noch geneesmiddelen noodig heeft: evenwel zoekt men hem aan het gebruiken van geneesmiddelen te helpen ; men heeft daar zijne eigene bedoeling mede. Wat doet men ? Men stelt hem den Geneesheer op bet allervoordeeligst voor, men prijst hem aan, dat hij znlk een bij uitnemendheid bekwaam, kundig, ervaren, vriendelijk en beminnelijk man is, die de zieken zoo ongemeen wel en zacht behandelt, en hen doorgaans in korten tijd geneest, ja die het - bijna alleen nit liefde doet, dewijl hij znlk een rijk man is. Men

beweegredenen vermaand en opgewekt, Ja als gebeden (hetgeen tevens de volstrekte onontbeerlijkheid , hoogste begeerlijkheid, eeuwige ge. noegzaamheid , en het uiterst rampzalige van eenen blijvenden tegenwoor. digen staat allernadrukkelijkst te kennen geeft) als gebeden om maar alleen te hoeren naar dat woord der predikinge GODS; om toch niit te bliiven, waar zij zijn, maar te komen tot Hem, bij Wien zi], naar waarheid, erkennen nog niet te zijn i om het gemist] onmis. baar aangeboden goed op grond derWaarheid vanDXEN,die spreekt, even alzoo als Hij kit biedt zonder ééne vóórwaarde, dadelijk ge. beel en voor eeuwig geloovig aantenemen, lich, als Tan Hem gegeven, toeteëigcnen, te genieten enz. Jes. 55 1 1 — j. Joh. 51 14,1$, 1 Thess. 2; 13. Joh. «: ta. Hand. iS: 31. Joh. 6: 3$, 53, 54 en verv. Om niet te spreken van de Gelijkenis van den Verloren Zoon Luk. is; wat zon het doel vin den Heere Jezns zijn met die van den Tollenaar tegen over den Fariseër in den Tempel. Matth. 18. dan, om den waren aard en de volstrekte noodzakelijkheid voortestellen van de geenszins op valscht voorstellingen, maar op zekere waarheden, en derzelver onbetwijfelde , klare en levendige overtuiging ge* gronde, verslagene, boetvaardige, naar het gemist wordende jen volstrekt onmisbare dorstende gemoedsgesteldheid, die, gelijk de diepte van aardi voor het zaad, (Matth. 13) het opregte haite-geloof ter regtvaardigheid (Rom. 4: 5. 10: 10.) voorafgaat, en, mar het infaalbare voornemen en geopenbaarde Woord der Genade in dezen tijd ten gevolge kitft; zóó ontatlbtar alt God onveranderlijk, in

Sluiten