Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij geheel radeloos en verslagen, eindelijk tin geloove neder valt aan de voeten van Christus. Gewisselijk, gij zult veel-eer den Hemel en de aarde, van

doop persoonlijk verzegeld Evangelie, als betuigende eenen ie* gelijk, wel niet meerder, maar ook niet minder dan eene Goddelijke aanbieding van Christus , met alle Zijne verdiensten en weldaden, maar aldus veronderstellende . en verzekerende, te. vens met vele Godsgetuigenissen , het dadelijk gemis , en den bestaanden tegen overgestelden zonde, en ellende staat; zóó bet een als het ander ter middelijke bevordering , van eene regtboetvaardige en regt-geloovige aanneming van Christus enz ; —■ het is dan eene gemeene overreding, waarbij dan , voor dien dubbelen spiegel van Gods Heilige Wet en van zulk eene Evangelie.aanbieding , niet regt klaar en levendig in bet ware licht wordt ingezien en gevoeld , de tonde, ZIJNE ZIJNE , uiterst misdadige en strafwaardige zondeschuld , (niet alleen tegen de Heilige Wet van God, op zich zelve beschouwd , maar ook nog daarenboven , tegen znlk eene aan hem verzegelde , zoo en zoo door, ook misschien naar het Profetisch en Apostolisch Woord , van vroege kindsheid af, al zoo lang hem verkondigde Evangelie-aanbieding van zoodanig eene, (znlk eenen onnaspeurlijkeu rijkdom bevattende) regtvaardigmaking door opregt-hoetvaardig harte-geloof- en onafscheidelijk daarmede vereenigde vernieuwing en heiligmaking, tot eene nieuwe dankbare Godzaligheid en kinderlijke gehoorzaamheid nit dat geloove) i een volhardend zondigen dus, en allersmadelijkst behandelen van dat alles , altoos onafgebroken, (dewijl dat aanbod met alle biddinge Gods, nooit een oogenblik werd ingetrokken) onophoudelijk dan altoos tegen beide , (Wet en Evangelie) tevens , onder de verzwarendste omstandigheden, (die zijne levens-ge. schiedenis , met allerlei Goddelijke roepstemmen bevat) van der vroege jeugd af, tegen zulk eenen God, en zulk eenen Chris, tui Gods , een zondigen en versmaden, als, slechte van eene ure , door geen eindig verstand ooit op verre na , in al des-

Sluiten